15.09.2017.
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga satelitskog praćenja vozila i kontrole potrošnje goriva
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku specijalističkih usluga mehaničara
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku opšteg potrošnog materijala
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga električnih mjerenja
Odluga o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku dijelova za održavanje centralnih sistema podmazivanja ugradjenih na mašinama rudarske mehanizacije
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga čišćenja kablovskih trasa i izrade kablovskih kanala za trafo stanicu
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku orginalnih rezervnih dijelova za drobilicu SB13 15 SB 15 15 R i SB
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku antikorozivnih radova na elektropostrojenjima tehnološke opreme PK Gračanica
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku ležajeva za kontinualno tehnološku opremu
Odluka o izborunajbolje ocijenjene ponude za nabavku vulkanizerskog ljepila i alata ,za Loz 3 – Nabavka materijala za toplu vulkanizaciju
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga popravke i servisiranje klima uredjaja u RJ Rudnik – Lot 1
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga popravke i servisiranja klima uredjaja u RJ Rudnik Lot 2
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku elektrode za zavarivanje i navarivanje , za Lot 1
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku bušačko -minerskih radova na PK Ponikve
07.09.2017.
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga revizije akta o procjenirizika na radnom mjestui u radnoj sredini
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku novog cjevopolagača snage motora 220-250kw
05.09.2017.
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku mazuta
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku lanaca za bager Kamatsu PC 2000-8
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku roba i usluga za proširenje sistema upravljanja u pogonu demineralizacije XTP na TE u 2017. godini
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za mašine proizvodjača Caterpillar
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku radova za izradu Jugoistočne obilaznice eksploatacionog polja
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku radova na zavrršetku projekta Kaseta III -faza 1, po lotovima
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za popravku motora utovarivača Caterpillar 966 G
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih Flygt pumpi za postojanje otpadnih voda
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za mašine proizvodjača Dressta
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga remonta SUS motora marke Cummins
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga neposrednog marketinga
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga angažovanja plato prikolice nosivosti 50 tona sa tegljačem i dizalice 40 tona po lotovima
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku kombinovanog vozila za prevoz alata
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku akumulatora
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga učešća službe medicine rada akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini
Odluka o izboru najbolje ocijenjene pšonude za nabavku originaalnih rezervnih dijelova za mašinu Wirtgen2500 SM
Odluka o izboru nsjbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga izvodjenja detaljnih geoloških ispitivanja
11.07.2017.
Odluka o izboru najbolje ocijenjene odluke za nabavku dijelova za održavanje i remont kontinualne opreme za lot 2 nabavka klinova i vezica za šine
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke putničkih vozila srednje klase -2 komada
Odluka o dodjeli ugovora ponudjaču INOX d.o.o. Bileća za prodaju otpadnih akumulatora u vlasništvu Ri TE Gacko
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova i usluga za kamione proizvodjača Mercedes
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku filtera za mašine i vozila rudarske mehanizacije RJ Rudnik Odluka o izboru najbolje ocijenje ponude ponudjaču Milkus Pale za prodaju otpadnog željeza u vlasništvu R i Te Gacko
27.06.2017.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga izrade uprošćenog rudarskog projekta
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku nedostajućih finansijskih sredstava za finansiranje remonta TE u 2017
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku ventila sa spojnim elementima
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku filtera za mašine i vozila rudarske mehanizacije
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku elektro magnetnog odvajača željeza dopreme uglja
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku mini utovarivača
05.06.2017.
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga transporta , odlaganja i planiranja zapaljenog uglja sa deponije TE
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku dodatnih radova na demontazi čelične i betonske konstrukcije mosta
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude ta nabavku valjaka za prijemne i odlagajuće transportere na mašinama kontinualne opreme
25.05.2017.
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga angažovanja specijaliste za regulaciju u sistemu upravljanja OVATION
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku roba i usluga remonta kočionog sklopa buldozera Komatsu D 155AH-6
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku novog terenskog vozila
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku dodatnih radova na sanaciji gasovazdušnog trakta kotlovskog postrojenja za potrebe remonta TE Gacko u 2017
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga produženja licence i definicija antivirusa OVATION sistema
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga produženja licence i definicija antivirusa OVATION sistema
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za pumpe
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za mašine proizvodjača Komatsu
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku kompresora
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku instalacije sekundarne mreže na radnim stanicama za vezu sa OVATION sistemom
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga ispitivanja i servisa upravljanja el. statičkih filtera
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za drobilice dopreme uglja
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku nepredvidjenih radova na ventilatorima dimnog gasa
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku kancelarijskog materijala
Odluka o izboru nabolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za servisiranje i održavanje stanice za imisiju
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavkuuslugarevizije vijabrijagnostičkog sistema

Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga angažovanja inerventne grupe na remontu TE Gacko za 2017
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku telekomunikacionih usluga
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku specijalističkih usluga obezbjedjenja potrošnog materijala i servisa uredjaja za štampanje i umnožavanje
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za mašine proizvodjaca Hyundai
27.04.2017.
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponuda za nabavku reznog alata
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponuda za nabavku čeličnih limova za potrebe remonta kotlovskog postrojenja Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponuda u predmetu nabavke usluga za tehničku podršku
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponuda u predmetu nabavke usluga iznajmljivanja stacionarne cisterne
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponuda u predmetu nabavke usluga popravke pupnih agregata
Odlika o izboru najbolje ocijenjene ponude u predmetu nabavke filtera za mašine i vozila
03.04.2017.
Odluka o izboru najbolje ocijenjeneih ponuda za nabavku usluga odrzavanja SUS motora marke Cummins
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku valjaka za mašine i transportere kontinualno -tehnološke opreme
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga na remontu agregata cirkulacionih pumpi rashladne vode
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za mašine Caterpillar
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku lične zaštitne opreme i sredstava lot-9
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku kotrljajnih ležajeva za potrebe remonta TE u 2017
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku i ugradnju MBTC trafo stanice
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude nabavke usluga kontrole kvalitativnih karakteristika uglja kao energetskog goriva sa lezista Gacko
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku filca
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku dva rezervoara
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku AB blokova za grabuljasti transporter drobilice SB 1525
23.03.2017.
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavkuspecijalističkih usluga održavanja dampera Belaz 75135 i 7555
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku vatrostalnih materijala i vatrostalno -zidarskih radova za potrebe remonta
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga i roba za revitalizaciju pneumatskog transporta pepela u remontu TE u 2017
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga fizičkog obezbjedjenjOdluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku transportnih traka
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku sklopki,kontaktera i bimetala
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku roba i usluga za remont SUS motora CUMMINS KT-38
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku radova na čišćenju cirkulacionog rashladnog sistemaOdluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku prehrambenih artikala potrošnog materijala i sitnog inventara Lot 3
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku kompresoraOdluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za osiguranje radnika ZP R i TE Gacko
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga unutrašnjeg i spoljašnjeg čišćenja kotla kotlovskog postrojenja za period do 31.12.2017.
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga servisa i redovnih mjesečnih pregleda liftova RJ TE i sektora DS
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga izrade Studije o procjeni preostalog vijeka trajanja generatora u TE Gacko
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga izrade i reparacije mašinskih dijelova , sklopova i hidrauličkih komponenti
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku telekomunikacionih usluga za potrebe ZP R i TE gacko
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku roba i usluga za zamjenu čeličnog cjevovoda plastičnim XTП
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku radova na sanaciji zavjesnih pregrijača pare kotla
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku radova na demontaži čelične i betonske konstrukcije mosta preko starog korita rijeke Mušnice
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku licenci za korisnički program MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL
07.03.2013
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku skelarskih radova
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za upravljanje ventilima
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za sistem mjerenja i regulacije
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku radova na sanaciji gasovazdušnog trakta kotlovskog postrojenja u toku remonta TE 2017
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku radova na opremi TE GPO mašinske sale za potrebe redovnog godišnjeg remonta TE u 2017
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku kablovskog pribora
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku izolacionih radova
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku elektrode za potrebe remonta 2017
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku izolacionog materijala
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku vijčane robe

Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za prodaju otpadnog zeljeza u u vlasnistvu ZP Ri TE GACKO
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku valjaka za tračne transportere
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga prevoza radnika u 2017 g
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga na sistemu za proizvodnju komprimiranog vazduha Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku usluga na ispitivanju i servisu BH i CH aparata i uredjaja za potrebe remonta
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za vodene duvače
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku rezervnih dijelova za dopremu uglja za lot -1 rezervni dijelovi za reduktore
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku remontnih aktivnosti na OŠIP-u
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku radova na remontu dopreme uglja i pomoćnih objekata
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku radova na opremi sistema obduvavanja kotlovskog postrojenja Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku potrošnog materijala po lotovima
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku osigurača i rasvjete
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku obojenih metala
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku ljepila i zaptivnih materijala
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku klingerita
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku kablova i provodnika
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude za nabavku dodatnih usluga na tekućem održavanju sistema dopreme uglja i PO
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude nabavke rezervnih dijelova za obnovu u mašinskoj sali Te
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude nabavka transportnih traka
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude nabavka usluga izrade dva periodicna izvještaja o ispitivanju stabilnosti radnih i završnih kosina i odlagališta na PK gacko i PK ponikve
Odluka o izboru nabolje ocijenjene ponude za nabavku radova na opremi kotlovskog postrojenja – ispitivanje materijala i radiografska kontrola po lotovima
Februar, 2017.
odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude u predmetu nabavke usluga pomocnih radova u GPO i ostalim objektima u 2017 g
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude u predmetu nabavke fermentisanih trajnih i toplo obradjenih kobasica
odluka o dodjeli ugovora
Nabavka usluge reparacije hladnjaka
Nabavka usluga reparacije sklopova
Nabavka usluga održavanja rotacione opreme u GPO
Nabavka usluga fizičkog
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku gumeno tehnicke robe po lotovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku usluga remonta kombinirke
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku softvera i licenci za video nadzor
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku celicnih materijala za izradu i remont valjaka i bubnjeva
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku aditiva ECO FXO za mazut odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku alata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga odrzavanja automatike i elektroenergetike
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke skelarsko-izolaterskih usluga
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke opreme i radova za sistem za video nadzor
Odluka o dodjelči ugovora u predmetu nabavke cijevi i spojnica za sanaciju kavara na cjevovodu tehnicke vode
Januar 2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku usluga tekuceg odrzavanja pogona OSiP u 2017 g
odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku usluga remonta mjenjaca buldozera CAT DR
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga tekuceg rukovanja pogona OSiP-a u 2017g
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga Rukovanje sistemima (bto I i BTO II) RJ Rudnik za 2017g
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga Rukovanje DTO sistemom u RJ Rudnik za 2017g
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga rukovanja na sistemu dopreme uglja u 2017g
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga reparacije radnih kola mlinova te period od stupanja ugovora na snadu da 31.12.2017.g.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga Odrzavanje opreme BTO, II BTO. DTD DTO…za 2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga odrzavanja na sistemu dopreme uglja i pomocnim objektima u 2017g
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga odrzavanja mehanizama kotlovskog postrojenja do 31.12.2017g
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga odrzavanja cijevnog sistema kotlovskog i drugih postrojenja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga Rukovanje DTD sistemom u RJ Rudnik za 2017 g
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke licne zastitne opreme i sredstava po lotovima
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude -23O
dluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke usluge snadbijevanja pitkom vodom u 2017g
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke usluga odrzavanja softvera za obracun plata za RiTE Gacko u 2017g
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke usluga odrzavanja sistema dopreme uglja i PO TE
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke suhomesnatih proizvoda za period od 01.01.2017 do 28.02.2017g
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke radova otkopavanja, transport, odlaganje i planiranje otkrivke
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke komunalnih usluga za 2017g
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke hljeba za period od 01.01.2017 do 28.02.2017g
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke glavnog hidraulicnog razvodnika bagera PS 2000
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke euro dizela za potrebe RJ Rudnik za 2017g
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke dodatnih usluga odrzavanja mehanizama kotlovskog postrojenja u mjesecu decembru za 2016g
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavje usluga odrzavanja programa za kadrovsku sluzbu
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke usluga rukovanja na sistemu dopreme uglja
rezervni dijelovi za pumpe
Odluka o izboru najboljeocijenjene ponude-19
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-38
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-37
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-36
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-35
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-34
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-33
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-32
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-31
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-29
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-28
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-27
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-26
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-25
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-23
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-22
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-21
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-20
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-18
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-17
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-16
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-15
O
dluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-14
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-13
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-11
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-10
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-9
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-5
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-4
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-3
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude3
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-2
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-1
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude -30
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude -12
Odluka o izboru najbolje ocijenjene odluke-24
nabavkaespreso kafe
nabavka radova na rukovanju postrojenja OŠIP
nabavka čeličnih užadi i priveznica
nabavka čeličnih materijala
18.01.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku usluga tekuceg odrzavanja pogona OSiP u 2017 g
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga Rukovanje DTO sistemom u RJ Rudnik za 2017g Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke usluga Odrzavanje opreme BTO, II BTO. DTD DTO…za 2017
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke glavnog hidraulicnog razvodnika bagera PS 2000
16.01.2017.
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-5
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-3
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-2
Odluka o izboru najbolje ocijenjene ponude-1
15.06.2016
набавка хљеба за период од 01.07 2016 до 31.12.2016
набавка радова-откопавање транспорт одлагање и планирање откривке
набавка недостајућих финанскијских средстава за набавку багера
13.06.2016
Набавка услуга превоза радника за период од 01.06. до
Набавка услуга поправке и сервисирања путничких возила
02.06.2016
Набавка стампаног материјала
Набавка личне заштите опреме и средстава
Машински резервни дијелови за потребе
29.08.2016
za reduktore i hidrodinamičke spojnice
vrba i klinje
vozila prateće mehanizacije
usluge prevoza radnika
terex
telekomunikacione usluge
spajanje traka
sistemi za gašenje požara
servisiranje vozila
rezervni dijelovi za reduktore
redovni servis
postrojenja OŠiP
Ovation
održavanje terenskih vozila
napojne cijevi
najpovoljniji ponuđač
nabavka-Komatsu
nabavka usluga i reparacije
nabavka radova
nabavka mazuta
nabavka lezaja
ljekarski pregled
lanac za bager
korištene šine
Komatsu3
komatsu 2
izrada projektne dokumentacije
bto
elektroprivreda rs
CUMMINS
centralno polje
06.07.2016
odluka o izboru ponudjaca za nabavku rezervnih dijelova za masine Caterpillar
nabavka rezervnih dijelova za Blaz
nabavka programskogpaketa za geodeziju
nabavka hemikalija za tretman rashladnog sistema
25.05.2016
nabavka euro dizela za potrebe RJ Rudnik
Набавка средстава за финансирање редовног годишњег ремонта у 2016 години
nabavka usluga za reviziju studija opravdanosti izgradnje TE Gacko II 350 MW
Nabavka usluga na remontu kontinualne opreme i opreme odvodnjavanja po lotovima
Nabavka roba i usluga za zamjenu rezervoara sumporne kiseline sa pripadajućom opremom
Nabavka reznog alata nabavka rezervnih dijelova za kontinualnu opremu
Nabavka pločica za struganje,glodala,strugarskih noževa sa pločicama
Nabavka opreme i pribora za zavarivanje
Nabavka dizel goriva za potrebe ЗП Рудник и ТЕ Гацко za 2016 i 2017. godinu
19.05.2016
Nabavka kancelarijskog materijala
nabavka usluga rukovanja dopreme uglja
nabavka rezervnih dijelova za sistem hidrauličnog i pneumatskog transporta pepela
19.02.2016
odluka 67
odluka 59
odluka 58
odluka 57
odluka 56
odluka 55
odluka 52
odluka 13
odluka 12
odluka 7
odluka 5
Odluka 4
07.04.2016.
Одлука о одобрењу закључивање Уговора бр.6 на основу Оквирног споразума бр 02-5339 од 12.06.2015. г. закљученог са понуђачем Белаз…
Одлука о одобрењу закључивања Уговора бр.3.за набавку услуга ремонта хладњака расхладне течности,уља и ваздуха…
Одлука о одобрењу закључивања Уговора бр.2.за набавку уља и мазива по оквирном споразуму бр.02-88-080 од 17.09.2015.г. закљученим са д.о.о. …
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електро материјала за потребе пемонта ТЕ у 2016.години
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гумено техничке робе за потребе ремонта ТЕ 2016.године,за Лот 2. Гумено техничка…
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гумено техничке робе за потребе ремонта ТЕ 2016.године,за Лот 1. Гумено технич…
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку бијачне робе за потребе ремонта ТЕ 2016. године
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку адаптера и набавку зуба U45 ER1250
Одлука о избору најповоњнијег понуђача за набавку радова на генератору ТВВ-320-2у3 са пратећом опремом
Одлука о избору најповоњнијег понуђача за набавку клингерита за потрребе ремонта ТЕ у 2016. години
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке услуга руковања ДТО системом у РЈ Рудник за 2016.годину
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке услуга израде о репарације дијелова за масине Коматсу багер РС800…
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке услуга израде главног рударског пројекта површинског копа Гацко…
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке резервних дијелова за управљање вентилима
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке радова на опреми котловског постројења,за лот 6. – Испитивање метала
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке радова на опреми котловског постројења,за лот 3. …
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке радова на опреми котловског постројења,за лот 5. – Ангажовање интервентне групе
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке радова на опреми котловског постројења,за лот 4. – Скеларски радови
Одлука о одобрењу закључивања Уговора бр.2. на основу Оквирног споразума бр.02-8872 од 13.10.2015.г. закљученог са предузећем д.о.о. ЕН УНИОН…
Одлука о одобрењу закључивања Уговора бр.1 на основу Оквирног споразума број 02-3174 од 16.04.2015. годинезакњученог …
Одлука о набавци резервних дијелова за машине Коmatsu D155AX-6 по оквирном споразуму
Одлука о набавци резервних дијелова за багер Tepex RH90C по оквирном споразуму
Одлука о избору најповоњнијег понуђача у предмету набавке услуга физичког обезбјеђења за период од 21.03. до 31.12.2016. године
Одлука о избору најповоњнијег понуђача за набавку услуга ангажовања плато приколице носивости 50 тона са тегљачем
Одлука о избору најповоњнијег понуђача за набавку резервних дијелова за машину планцер ЦАТ 824Х-1
Одлука о избору најповоњнијег понуђача за набавку резервних дијелова за булдозер ДТ25М-1
Одлука о избору најповоњнијег понуђача за набавку радова уградње система за мониторинг 6 kV електро мотора
Одлука о избору најповоњнијег понуђача за набавку радова на чишћењу циркулационог расхладног система
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке резервних дијелова за управљање вентилима
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку челичних лимова за потребе ремонта ТЕ 2016. године
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке каблова за потребе пемонта ТЕ 2016.године
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке каблова за потребе пемонта ТЕ 2016.године
Одлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке изолационих радова за потребе ремонта ТЕ 2016. године
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку центрифугалних пумпи
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурања радника за ЗП Р и ТЕ Гацко
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга на средњенапојној опреми у ТС7 за потребе ремонта ТЕ 2016. године
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга механичког чишћења ОШиП-а
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга годишњег сервиса и редовних мјесечних прегледа лифтова у РЈ ТЕ и Сектору ДС
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга годишњег сервиса и редовних мјесечних прегледа лифтова у РЈ ТЕ и Сектору ДС
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку температурних сензора
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку склопки,контактера и биметала за потребе ремонта ТЕ 2016. године
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку роба за поправку возила…
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ремотних радова на ОШиП-у, компресорској станици…
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за дугоходне парне дуваче за потребе ремонта ТЕ у 2016.години
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за водене дуваче за потребе ремонта ТЕ 2016. године
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку манометара за потребе ремонта ТЕ 2016.године
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку љепила и заштитних материјала
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку aлата за сервис и одржавање механизације
Одлука о додјели уговора у предмету набавке услуга унутрашњег и вањског чишћења котла
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке радова на опреми котловског постројења,за лот 2. …
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у предмету набавке услуга руковања системима ( БТО I и БТО II ) у РЈ Рудник за 2016. годину
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку кабловског материјала
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку заптивног материјала за потребе ремонта ТЕ у 2016. години
Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку електроде за потребе ремонта ТЕ 2016.године
О избору најповољнијег понуђача за набавку услуга на систему управљања погоном хемијеске припреме…

Одлука о додјели уговора у предмету набавке оргиналних резервних дијелова за машине произвођача Komatsu

06.04.2016.
Ugovor 3. na osnovu OS br. 02-551, nabavka izrade vulkanizerskih spojeva toplom vulkanizacijom

Odluka o nabavci rezervnih dijeova za mašine Komatsu D155AX-6, Po okvirnom sporazumu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog materijala i instrument limova
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u predmetu nabavke radova na opremi kotlovskog postrojenja,za lot 7.- Radiografska kontrola zavarenih slojeva
06.04.2016.
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА
14.03.2016.
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke usluga održavanja programa za Kadrovsku službu
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke usluga osiguranja radnika
Odluka o izboru najboljeg ponuđača za popravku vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku specijalnih vatrogasnih zaštitnih odijela
Odluka o nabavci orginalnih rezervnih dijelova za mašinu proizvođača Komatsu
Odluka o uzboru najboljeg ponuđača u predmetu nabavke usluga izrade i reparacije dijelova za mašine

Odluka o odobrenju zsključivanja Ugovora br. 4 za nabavku mazuta po osnovu Okvirnog sporazuma br. 02-9575 od 17.09.2014.

Odluka o odobrenju zaključivanja Ugovora br.2 za nabavku pogonskih hemikalija po osnovu Okvirnog sprazuma br. 02-686 od 02.02.2015.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke suhomesnatih proizvoda

23.02.2016.

Odluka o odobrenju zaključivanja Ugovora br.4 na osnovu Okvirnog sporazuma br.02-7965 od 14.09.2015. god. zaključenog sa ponuđačem Centar dizel motora
Odluka o odobrenju zaključivanja Ugovora br.2 za nabavku usluga remonta hladnjaka , rashladne tečnosti, ulja i vazduha
Odluka o odobravanju zaključivanja Ugovora br. 2 za nabavku pogonskih hemikalija
Odluka o izboru najpovoljnijeg punuđača u predmetu nabavke dizel goriva
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe za buldozer Komatsu D475A-5 i D475A-5E
O Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hidrauličnih crijeva i priključaka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavki prehrambenih artikala, potrošnog materijala i sitnog inventara
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke usluga izrade i reparacije dijelova za mašine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke prehrambenih artikala, potrošnog materijala i sitnog inventara lot br.4- hljeb
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke hidrauličnog bagera kašikara
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke dizel motora
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke rezervnih dijelova za ventilacione mlinove
Odluka o dodjeli Ugovora u predmetu nabavke rezervnih dijelova za dozatore i transportere
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke rezervnih dijelova za bager TEREX RH 90C
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke hljeba, za period od 01.02.2016. do 31.03.2016.
Odluka o dodjeli ugovora u predmetu nabavke espreso kafe