Организација и управљање предузећем  дефинисани су Одлуком о оснивању ЗП ‘‘Рудник и Термоелектрана Гацко’’ а.д. Гацко и Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ЗП ‘‘Рудник и Термоелектрана Гацко’’ а.д. Гацко.

РЈ Термоелектрана се састоји од:

 •  Сектора производње,
 •  Сектора одржавања,
 •  Сектора технолошке припреме,
 •  Службе заштите и здравља на раду.

Сектор производње има приоритетни задатак да реализује производњу електричне енргије. Унутар Сектора производње постоје 4 цјелине организоване по принципу технолошке сродности послова и радних задатака које обављају:

 •     Термоенергетски погон,
 •     Погон допреме угља,
 •     Хемијско-технолошки погон,
 •     Погон отпреме шљаке и пепела.

Сектор одржавања врши превентивно одржавање, одржавање по стању, текуће и инцидентно одржавање и инвестиционо одржавање. Сектор одржавања  има следеће службе:

 •     Служба машинског одржавања,
 •     Служба електро одржавања,
 •     Служба одржавања аутоматике.

Сектор Технолошка припрема обавља послове технолошке припреме и израде планова производње електричне енергије и врши анализа и оптимизација процеса према технолошко-техничким и економским параметрима.

Служба заштите и здравља на раду је организована у складу са Законом о заштити на раду. Дјелокруг рада и надлежности службе заштите на раду је на нивоу РЈ Термоелектрана.

organizaciona-shema
Организациона шема РЈ Термоелектрана